login Helpcentrum

Privacy Policy

Overzicht:
Welkom bij Media Choice TV ! We zijn een abonnementsservice die leden toegang biedt tot films, televisieprogramma's en ander audiovisueel entertainment ("films en series"). Deze content wordt via internet gestreamd naar een Web Applicatie welke vervolgens te bekijken is op bepaalde tv's, computers en andere apparaten met een internetverbinding.

De Media Choice TV -service wordt geleverd door Passion4TV B.V., een Nederlands vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: 

Media Choice

Tiendweg 8b 
2671 SB te Naaldwijk 
Nederland.

Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden "Media Choice TV -service", "onze service" of "de service" naar de services die door Media Choice TV worden geleverd voor het ontdekken en kijken van films en series, inclusief alle eigenschappen en functies, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die verband houdt met onze service.

 1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de Media Choice TV -service niet als je niet kunt instemmen met deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden. Media Choice TV kan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn meteen van kracht; voor bestaande leden worden wijzigingen echter pas dertig dagen na publicatie van kracht, tenzij anderszins is vermeld. We zullen, indien van toepassing, proberen om eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden uit de voorafgaande twaalf maanden te publiceren.
 3. Privacy. Persoonsgegevens zijn onderworpen aan ons Privacybeleid). Raadpleeg ons privacybeleid als je wilt weten hoe we met persoonsgegevens omgaan.
 4. Communicatievoorkeuren. Je stemt in met het feit dat Media Choice TV jou elektronische berichten kan sturen die verband houden met je account. Deze berichten kunnen bestaan uit e-mails die worden verzonden naar het e-mailadres dat je tijdens jouw registratie hebt opgegeven, of berichten die worden gepubliceerd via de Media Choice TV -service of op de pagina Mijn account. De berichten omvatten kennisgevingen over je account (zoals betalingsautorisaties, wijzigingen in je toegangscode of betalingsmethode, bevestigings-e-mails en andere transactiegegevens) en zijn onderdeel van je relatie met Media Choice TV . Je stemt ermee in dat kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere berichten die we langs elektronische weg naar je sturen, voldoen aan de wettelijke vereisten,zoals het feit dat deze communicatie schriftelijk moet zijn. Je dient kopieën van elektronische berichten te bewaren door hiervan een afdruk te maken of een elektronische kopie op te slaan.
 5. Lidmaatschap, gratis proefperioden, facturering en opzegging
  1. Lidmaatschap
   1. Doorlopend lidmaatschap. Je Media Choice TV -lidmaatschap, wordt maandelijks voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen. Om de Media Choice TV -service te gebruiken moet je over internettoegang beschikken en een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven (die van tijd tot tijd zou kunnen wijzigen of gewijzigd kan worden, hierna: de "betalingsmethode"). We factureren de maandelijkse lidmaatschapskosten via je betalingsmethode. Je dient je lidmaatschap op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht via je betalingsmethode.
   2. Verschillende soorten lidmaatschappen. We kunnen verschillende soorten lidmaatschapsabonnementen aanbieden, waaronder speciale promotionele lidmaatschappen of lidmaatschappen met afwijkende voorwaarden en beperkingen. Als de voorwaarden voor een lidmaatschap wezenlijk afwijken van deze gebruiksvoorwaarden, wordt dit aangegeven tijdens de registratie of door middel van andere berichten die aan jou zijn gericht. Specifieke details over je Media Choice TV -lidmaatschap kun je raadplegen door op onze website op de link van je account te klikken. Sommige promotionele lidmaatschappen worden door derden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services van deze derden. We behouden ons het recht voor om de door ons aangeboden lidmaatschapsvormen te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen.
  2. Recht op intrekking Je verleent expliciet toestemming voor het feit dat je lidmaatschap direct ingaat wanneer je de registratie afrond. Hiermee krijg je direct toegang tot de Media Choice TV -service zodat je films en series kunt streamen. Je stemt er bovendien mee in dat je recht op intrekking dan verloren gaat. Dit heeft geen invloed op je recht om je lidmaatschap op enig moment op te zeggen.
  3. Facturering
   1. Terugkerende facturering. Wanneer je je Media Choice TV -lidmaatschap start, autoriseer je ons om maandelijks de lidmaatschapskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via je betalingsmethode, inclusief andere door jou gemaakte kosten in verband met je gebruik van de Media Choice TV -service. Je erkent dat het gefactureerde maandbedrag per maand om diverse redenen kan variëren, zoals verschillende bedragen door promotie-aanbiedingen, waaronder de inwisseling van cadeaubonnen en promotiecodes, en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement. Je autoriseert ons om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je betalingsmethode.
   2. Prijswijzigingen. We behouden ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor onze service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas na minimaal 30 dagen in nadat je via e-mail een kennisgeving hebt ontvangen.
   3. Factureringscyclus. De lidmaatschapskosten voor onze service worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van je lidmaatschap en elke maand daarna, tenzij en totdat je je lidmaatschap opzegt. We brengen de kosten elke maand automatisch via je betalingsmethode in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je betaalde lidmaatschap. Lidmaatschapskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. We behouden ons het recht voor om het tijdstip van onze facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen via je Betalingsmethode. Als je betalende lidmaatschap is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kunnen we de kosten in rekening brengen via je betalingsmethode op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die we geschikt achten. Als je bijvoorbeeld je Media Choice TV -lidmaatschap hebt gestart of betalend lid bent geworden op 31 januari, is je volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en word je via je betalingsmethode op die datum gefactureerd. Je verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in je lidmaatschap. Klik op onze website op de link van je account als je de ingangsdatum voor je volgende vernieuwingsperiode wilt bekijken. We kunnen je betalingsmethode autoriseren in afwachting van lidmaatschaps- of servicekosten. 'facturering' of 'in rekening brengen', zoals gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via je betalingsmethode, zoals van toepassing. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar je factureringscyclus.
   4. Geen terugbetalingen. Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging blijf je echter toegang tot de service behouden tot het einde van je huidige factureringsperiode. Te allen tijde en om enigerlei reden kunnen we een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan enkele of alle leden ("crediteringen"). Het bedrag en de vorm van deze crediteringen en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van Media Choice TV . Als Media Choice TV in een bepaald geval een creditering verricht, betekent dit niet dat je in de toekomst recht hebt op crediteringen of dat wij verplicht zijn om bedragen terug te betalen.
   5. Betalingsmethoden. Je kunt de gegevens van je betalingsmethode bewerken door boven aan een pagina van de Media Choice TV -website op de link van je account te klikken. Als een betaling niet in rekening kan worden gebracht, omdat deze bijvoorbeeld is vervallen of omdat het saldo te laag is, en je je betalingsmethode niet bijwerkt of je account niet opzegt blijf je de niet-geïncasseerde bedragen aan ons verschuldigd en autoriseer je ons om de Bbetalingsmethode te blijven factureren, ook nadat deze is bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen. Voor bepaalde betalingsmethoden kan de aanbieder van je betalingsmethode wisselkoers- of andere kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je betalingsmethode.
   6. Opzegging. Je kunt je Media Choice TV -lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot de Media Choice TV -service behouden tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een lidmaatschapsperiode of voor films of series die niet zijn bekeken. Als je wilt opzeggen, ga je op onze website naar de pagina van je account en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account direct gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt bekijken wanneer je account wordt gesloten, klik je op de pagina van je account. Als je je bij Media Choice TV hebt geregistreerd en je account bij derden als betalingsmethode gebruikt, en je je Media Choice TV -lidmaatschap op enig moment wilt opzeggen, zoals tijdens je gratis proefperiode, moet je dit doen via deze derden, bijvoorbeeld door naar je account bij de toepasselijke derden te gaan en de automatische verlengingsoptie uit te schakelen, of door je abonnement op de Media Choice TV -service op te zeggen via de betreffende derden. Je kunt de factureringsgegevens voor je Media Choice TV -lidmaatschap ook raadplegen via je account bij de betreffende derden.
 6. Media Choice TV -service
  1. Als je lid wilt worden van de Media Choice TV -service, moet je minimaal achttien jaar zijn, of meerderjarig zijn in je provincie, regio of land. Als je jonger dan achttien jaar of minderjarig bent, mag je de service alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijk voogd, onder het account van deze persoon en conform deze gebruiksvoorwaarden.
  2. De Media Choice TV -service en alle content die via onze service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commerciële gebruik. Gedurende de looptijd van je Media Choice TV -lidmaatschap verlenen wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Media Choice TV -service te gebruiken en films en series te bekijken die alleen voor dat doel via de service worden gestreamd. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.
  3. Je kunt een film of serie alleen via de Media Choice TV service bekijken in het land waar je je account hebt geregistreerd, en op geografische locaties waar wij onze service bieden en de film of serie in licentie hebben verstrekt. De beschikbare te bekijken content verschilt per geografische locatie. Media Choice TV gebruikt technologieën om je geografische locatie te controleren. Het aantal apparaten waarop je tegelijkertijd titels kunt kijken, is beperkt. We kunnen het aantal beschikbare apparaten voor gebruik en de gelijktijdige streams regelmatig naar eigen goeddunken wijzigen.
  4. We werken de Media Choice TV -service, met inbegrip van de content-bibliotheek, doorlopend bij. Bovendien testen wij doorlopend diverse aspecten van onze service, met inbegrip van onze website, gebruikersinterfaces, serviceniveaus, abonnementen, promoties, beschikbaarheid van films en series, levering en prijzen. We behouden ons het recht voor om je zonder kennisgeving op te nemen in of uit te sluiten van deze tests. We behouden ons het recht voor om regelmatig en, geheel naar eigen inzicht, te wijzigen hoe we onze service aanbieden en exploiteren.
  5. Je stemt ermee in om de Media Choice TV -service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Media Choice TV -service, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde caching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is geautoriseerd in deze gebruiksvoorwaarden) zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Media Choice TV of zijn licentiegevers. Je stemt er eveneens mee in om de contentbescherming van de Media Choice TV -service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Media Choice TV -service; software of andere producten die via de Media Choice TV -service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Media Choice TV -service te manipuleren; of een methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Media Choice TV -service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.
  6. Regelmatig kunnen wij de beschikbare te bekijken films en series wijzigen. De kwaliteit van de weergave van streaming films en series kan verschillen per computer en per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. Beschikbaarheid van HD en Ultra HD is onderworpen aan je internetprovider en de mogelijkheden van het apparaat. Niet alle content is beschikbaar in HD of Ultra HD en met sommige abonnementen kun je geen HD- of Ultra HD-content ontvangen. Een downloadsnelheid van minstens 5,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van HD-content die wordt gedefinieerd als 720p of beter. Een downloadsnelheid van minstens 25,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van Ultra HD-content die wordt gedefinieerd als 1080p of beter. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang . Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Media Choice TV verklaart of garandeert niets over de kwaliteit van je kijkbeleving op het scherm. De tijd totdat een film of serie wordt gestart, hangt af van enkele factoren, zoals je locatie, op dat moment beschikbare bandbreedte, de geselecteerde film of serie en de configuratie van je Media Choice TV -compatibele apparaat.
  7. De streamingsoftware van Media Choice TV is ontwikkeld door of voor Media Choice TV en ontworpen om content vanaf Media Choice TV te kunnen streamen via Media Choice TV -compatibele apparaten. Deze software kan per apparaat en per medium variëren, en ook kunnen de functies tussen apparaten verschillen. Je stemt ermee in dat het gebruik van de service onderhevig is aan bepaalde licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van de Media Choice TV -software en bijbehorende software van derden zult ontvangen. Media Choice TV en derde software-aanbieders die worden gebruikt voor de Media Choice TV -service garanderen niet dat het apparaat doorlopend compatibel is met onze service en ook niet dat je de Media Choice TV -service ononderbroken of zonder fouten kunt gebruiken. Je stemt ermee in om alleen een beroep te doen op de fabrikant en/of de verkoper van het apparaat als je problemen hebt met het apparaat en de compatibiliteit ervan met de Media Choice TV -service. Deactiveer je Media Choice TV -compatibele apparaat wanneer je deze verkoopt of indien het apparaat kwijt of gestolen is. Als je er niet in slaagt om het apparaat af te melden of te deactiveren, hebben latere gebruikers mogelijk via je account toegang tot de Media Choice TV -service en tot sommige accountgegevens.
  8. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken, zonder compensatie of kennisgeving, indien wij redelijkerwijs vermoeden dat je (i) deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of (ii) de service op een illegale of ongepaste manier gebruikt.
 7. Wachtwoorden en toegang tot account
  1. Het lid dat het Media Choice TV -account heeft aangemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht, wordt in deze gebruiksvoorwaarden de Account-eigenaar genoemd. De Account-eigenaar heeft toegang tot en controle over het Media Choice TV -account. De controle van de Account-eigenaar wordt uitgeoefend door gebruik van de toegangscode van de Account-eigenaar. Teneinde de exclusieve controle te behouden, mag de Account-eigenaar de toegangscode aan niemand bekendmaken. Als de Account-eigenaar bovendien wil voorkomen dat anderen contact opnemen met de klantenservice van Media Choice TV en potentieel de controle van de Account-eigenaar wijzigen, dient de Account-eigenaar de gegevens van de betalingsmethode van het account niet bekend te maken (zoals de laatste vier cijfers van een creditcard of rekeningnummer). Je bent ervoor verantwoordelijk om de aan ons verstrekte gegevens in verband met je account bij te werken en waarheidsgetrouw en nauwkeurig te houden.
  2. Om je eenvoudig toegang te bieden tot je account en te helpen bij het beheer van de Media Choice TV -service, implementeert Media Choice TV technologie waarmee wij je kunnen herkennen als Account-eigenaar en je rechtstreeks toegang tot je account kunnen bieden zonder dat je steeds een wachtwoord of een andere gebruikers-id hoeft in te voeren wanneer je de Media Choice TV -service opnieuw bezoekt. Dit geldt ook voor toegang via Media Choice TV -compatibele apparaten of de Media Choice TV -website.
  3. Wees voorzichtig met berichten waarin je wordt gevraagd om je creditcardgegevens of andere accountgegevens te versturen. Als je in je antwoord op dergelijke berichten je gegevens verstrekt, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal. Open je gevoelige accountgegevens altijd rechtstreeks via de Media Choice TV -website en niet door op een hyperlink in een e-mail of een andere elektronische communicatie te klikken, ook niet als deze authentiek lijkt. Om Media Choice TV en haar partners te beschermen tegen vermeende frauduleuze activiteiten behoudt Media Choice TV zich het recht voor om een account op elk gewenst moment te blokkeren, waarvan het lid al dan niet op de hoogte wordt gesteld. Media Choice TV is niet verplicht om lidmaatschapskosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen voor accounts die zijn geblokkeerd door een medewerker van Media Choice TV of door de geautomatiseerde processen van Media Choice TV .
 8. Intellectuele eigendom
  1. Auteursrecht. De Media Choice TV -service, met inbegrip van alle content die wordt geleverd via de Media Choice TV -service, wordt beschermd door auteursrecht, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten.
  2. Merken. Media Choice TV is een gedeponeerd merk van Passion4TV BV.
  3. Patenten. Media Choice TV heeft patenten die van toepassing zijn op onze service.
  4. Vorderingen wegens auteursrechtinbreuken. Indien je van mening bent dat jouw werk zodanig is verveelvoudigd of gedistribueerd dat inbreuk wordt gemaakt op je auteursrecht of als je weet dat bepaald inbreukmakend materiaal beschikbaar is via de Media Choice TV -service stel ons op de hoogte.
 9. Toepasselijke recht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van het land waarin de entiteit die de Media Choice TV -service aan je levert (zoals hierboven gedefinieerd), zich heeft geregistreerd. Deze voorwaarden vormen geen enkele beperkingen op de rechten die in jouw jurisdictie mogelijk aan jou als consument toekomen.
 10. Toepassingen. Je kunt te maken krijgen met toepassingen van derden (zoals websites, widgets, software of andere hulpprogramma's) ("Toepassing(en)") die samenwerken met de Media Choice TV -service. Met deze toepassingen kunnen gegevens over je Media Choice TV -account en activiteit worden geïmporteerd en anderszins gegevens over je worden verzameld. Deze toepassingen worden enkel voor jouw gemak aangeboden en Media Choice TV is niet verantwoordelijk voor dergelijke toepassingen. Deze toepassingen zijn het eigendom van of worden beheerd door derden die niet zijn gelieerd aan of worden gesponsord door Media Choice TV . In sommige landen mogen deze mogelijk niet worden gebruikt in samenhang met onze service. Het gebruik van een toepassing komt voor je eigen risico.
 11. Gebruik van ingediende gegevens. Het staat Media Choice TV vrij om opmerkingen, informatie, ideeën, reviews, technieken of ander materiaal in communicatie die je mogelijk naar ons stuurt ("Feedback"), inclusief reacties op vragenlijsten of via plaatsingen in de Media Choice TV -service, met inbegrip van de Media Choice TV -website en Media Choice TV -gebruikersinterfaces, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling ten behoeve van jou voor enigerlei doel, zoals het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten en het maken, wijzigen of verbeteren van de Media Choice TV -service. Bovendien stem je ermee in om geen 'persoonlijkheidsrechten' in en op de Feedback in te roepen, voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving. Media Choice TV accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor films of series en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen content of programmering van Media Choice TV via welke media en materialen of ideeën die door jou bij Media Choice TV zijn ingediend. Als je toch ongevraagde materialen of ideeën toestuurt, doe je dit in de wetenschap dat je hiervoor geen enkele extra tegenprestatie ontvangt. Daarnaast doe je afstand van alle vorderingen jegens Media Choice TV en partners betreffende het gebruik van deze materialen en ideeën, zelfs als een materiaal of idee wordt gebruikt dat sterk lijkt op het door jou verstuurde materiaal of idee.
 12. Klantenondersteuning. Ga naar het helpcentrum van Media Choice TV als je meer wilt weten over onze service en de onderdelen ervan. In sommige gevallen kan de klantenservice je het beste helpen via een ondersteuningstool voor externe toegang, waarmee we volledig toegang tot je computer hebben. Als je niet wilt dat we dergelijke toegang hebben, moet je ondersteuning via de tool voor externe toegang weigeren. We helpen je dan op een andere manier. Als deze gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met informatie van de klantenondersteuning of andere delen van onze website, gelden deze gebruiksvoorwaarden.
 13. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen welke onverminderd van kracht blijven.
 
Bijgewerkt en van kracht voor nieuwe en bestaande leden: 1 april 2015